REGULAMIN PROMOCJI Z DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIXI GROUP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BEZDOMU.PL

§1

 

[REGULAMIN PROMOCJI USŁUG]

Niniejszy Regulamin Promocji Usług (zwany dalej „Regulaminem Promocji”) określa zakres i warunki promocji usług świadczonych drogą elektroniczną przez FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 1a lok.2, 90-249 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000557521, NIP 7252086393, REGON 361494005, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł wpłacony w całości, adres elektroniczny: biuro@bezdomu.pl (zwaną dalej „FIXI”) za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bezdomu.pl, do którego wyłączne prawa przysługują FIXI (zwanym dalej: „Portalem Internetowym BEZDOMU.PL”).
FIXI świadczy usługi promocyjne związane z Portalem Internetowym BEZDOMU.PL zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji.
Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Promocji przed skorzystaniem z promocji Portalu Internetowego FIXI. Korzystanie z usług promocyjnych jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu Promocji.
Porozumiewanie się FIXI z Użytkownikiem (zdefiniowanym poniżej) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, w taki sposób, że Użytkownik może wysłać do FIXI wiadomość na adres biuro@bezdomu.pl a FIXI udziela odpowiedzi na adres podany przez Użytkownika.

 

§1

[ORGANIZATOR PROMOCJI]

Organizatorem Promocji Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu jest FIXI.

 

§2

[CZAS TRWANIA PROMOCJI USŁUG ]

Promocja Usług trwa w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (dalej jako „Okres Promocji”).

 

§3

[UCZESTNICY PROMOCJI USŁUG]

Uczestnikiem Promocji Usług zostaje Klient FIXI, to jest Użytkownik, który zawarł z FIXI Umowę w Okresie Promocji, dotyczącą zamieszczania ogłoszeń (korzystania z Usług dodatkowych płatnych) na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL.

 

 

§4

[PROMOCJA USŁUG]

1. Każdy Uczestnik Promocji Usług jest uprawniony do bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń (korzystania z Usług dodatkowych płatnych) na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL w Okresie Promocji. Możliwość bezpłatnego korzystania z Usług dodatkowych płatnych Portalu Internetowego BEZDOMU.PL nie obejmuje pozycjonowania ogłoszeń Klienta.
2. Po zakończeniu Okresu Promocji, ogłoszenia Klienta (Usługi dodatkowe płatne), zamieszczone na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji zostaną usunięte z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL.

 

§5

[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamację rozpatruje FIXI.
3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu Internetowego BEZDOMU.PL można zgłaszać pisemnie, na adres FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 1a lok.2, 90-249 Łódź bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@bezdomu.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji, okoliczności ją uzasadniające oraz roszczenia Użytkownika. Reklamacja może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
5. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji FIXI zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
6. FIXI ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.
7. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
8. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez Użytkowników będących konsumentami określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

 

§6

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji (w tym w zakresie nadania znaczenia określeniom pisanym wielką literą, którym nie nadano odmiennego znaczenia w Regulaminie Promocji) stosuje się Regulamin Świadczenia Usług przez FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za pośrednictwem Portalu Internetowego BEZDOMU.PL oraz przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem www.bezdomu.pl oraz w siedzibie FIXI w dni robocze w godzinach pracy FIXI (od poniedziałku do piątku godz. 8-16). Treść niniejszego Regulaminu Promocji została udostępniona Klientom na stronie www.bezdomu.pl .
3. FIXI nie będzie miał prawa zmiany Regulaminu Promocji w trakcie obowiązywania Okresu Promocji.
4. FIXI dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe Klientów oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL oraz usprawniające korzystanie z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL.
5. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu Promocji FIXI przekaże informacje o zmianie Regulaminu Promocji poprzez stronę www.bezdomu.pl wskazując link do:
a. dotychczasowego Regulaminu Promocji;
b. nowego Regulaminu Promocji;
c. dotychczasowego Regulaminu Promocji z zaznaczonymi zmianami.
6. Każdy Klient, który nie akceptuje Regulaminu Promocji w jego nowym brzmieniu ma prawo nie zawierać nowej Umowy z FIXI.
7. Klient akceptując Regulamin Promocji obowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Promocji może wiązać się z odpowiedzialnością Klienta.
8. Dane adresowe, pod które należy kierować zapytania związane z Promocją, korzystaniem z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL oraz reklamacje: FIXI GROUP S.A., pl. Dąbrowskiego 1a lok.2, 90-249 Łódź.
9. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Promocji a Umową, wiążące znaczenie należy przypisywać postanowieniom Umowy.
10. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
11. Integralną częścią Regulaminu Promocji są załączniki:
a. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
b. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW dot. FIXI

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PROMOCJI
Z DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


- Adresat:
FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 1a lok.2, 90-249 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000557521, NIP 7252086393, REGON 361494005, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł wpłacony w całości, adres elektroniczny: biuro@bezdomu.pl;  

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy

- Data zawarcia umowy:______________________________________________________________

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):_____________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów):____________________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______________

- Data: ___________

(*) Niepotrzebne skreślić

Kredyty

Nie posiadasz gotówki mamy na to sposób. 

Prawo

Potrzebujesz porady prawnej, możesz na nas liczyć

Przeprowadzki

Szukasz pomocy przy przeprowadzce? 

Agenci nieruchomości

Znajdź agencję która pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru.